วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

(World - Class Standard School)

1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

1) การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรและการสอน)

2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้

1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ,ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)

3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)

2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)

3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น